మార్కెటింగ్ మేనేజర్స్ కావలెను జీతం 10000


హైదరాబాద్ లోని india gas కంపెనీ నందు మార్కెటింగ్ మేనేజర్స్ కావలెను

కంపనీ పేరు : india gas

జీతం: 10000

అనుభవం: 1 ఇయర్ అనుభవం అవసరం

వివరణ:

హైదరాబాద్ లోని india gas కంపెనీ నందు మార్కెటింగ్ మేనేజర్స్ కావలెను  కనీసం 1 సంవత్సరం అనుభవం కలిగి ఉండాలి .

ఓపెనింగ్: 01

జెండర్ : మేల్

చిరునామ: గాంధీ భవన్, హిందీ భవన్, మోఅజ్జాంపుర, సీతరంపేట్, స్టేట్ బాంక్ అఫ్ హైదరాబాద్, హైదరాబాద్

మరింత సమాచారం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి

No comments:

Post a Comment