హెల్పర్ కావలెను సీట్ కవర్ / రేడియం ఫీల్డ్ జీతం 7000

Rolex Bike Seat Covers Body covers Number Plates Name bords నందు సీట్ కవర్ / రేడియం నందు హేల్పర్స్ కావలెను

కంపనీ పేరు : Rolex Bike Seat Covers Body covers Number Plates Name bords

జీతం:7000  నెలకు

వివరణ
రేడియం (స్టికర్) designing , కార్ నెంబర్ ప్లేట్ తయారు చేయడం & నేమ్ బోర్డ్ designing లో పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి

చిరునామ: కార్ఖానా - హైదరాబాద్

మరింత సమాచారం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి

No comments:

Post a Comment