హైదరాబాద్ లో నర్స్ కావలెను జీతం 8000 Spark Hospital

Spark Hospital నందు 2 సంవత్సరాల అనుభవం గల నర్స్ కావలెను జీతం 8000 నెలకు

కంపనీ పేరు : Spark Hospital

జీతం: 8000 నెలకు

అనుభవం:  2 సంవత్సరాల అనుభవం అవసరం

వివరణ: 
Spark Hospital నందు 2 సంవత్సరాల అనుభవం గల నర్స్ కావలెను

ఓపెనింగ్: 10

జెండర్ : ఫిమేల్

చిరునామ:
ఉప్పల్, బోడుప్పల్, పీర్జాది గుడ, సర్వే అఫ్ ఇండియ ఇన్ హైదరాబాద్

మరింత సమాచారం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి

No comments:

Post a Comment