ఆయా కావలెను జీతం 8000

హైదరాబాద్ లో ఆయా కావలెను

కంపనీ పేరు : Jai cabs

జీతం: 8000  నెలకు

వివరణ
హైదరాబాద్ లో ఆయా కావలెను జీతం 8000 

ఓపెనింగ్: 01

జెండర్ : ఫిమేల్

చిరునామ: సైబెరాబాద్, మాదాపూర్ - హైదరాబాద్

మరింత సమాచారం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి

No comments:

Post a Comment