హైదరాబాద్ లో ఉత్తర భారత వంటకాలు చేయడానికి కుక్ కావలెను జీతం 8000

Vaibhav కంపెనీ నందు ఉత్తర భారత వంటకాలు చేయడానికి కుక్ కావలెను జీతం 8000 నెలకు 1 సంవత్సరం అనుభవం కలిగి ఉండాలి

కంపెనీ : Vaibhav 

జీతం : 8000   నెలకు

ఉద్యోగ వివరణ: 
ఉత్తర భారత వంటకాలు చేయడానికి 1 సంవత్సరం అనుభవం గల కుక్ కావలెను

చిరునామ: నెహ్రు నగర్ - హైదరాబాద్

మరింత సమాచారం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి

North Indian Cook in Hyderabad

EMPLOYER Vaibhav

SALARY Rs. 8000 / month

LOCATION Nehrunagar in Hyderabad

EXPERIENCE 1 Years experience required

DESCRIPTION Need a North Indian Cook

Click Here For Apply

No comments:

Post a Comment